Vogels op Schouwen-Duiveland

De landschappen op Schouwen-Duiveland zijn zeer divers: van bos tot strand en van inlaag tot weide. Deze verschillende landschappen trekken ook heel diverse vogels aan. Een aantal van deze vogels staat zelfs op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Sommige vogels blijven hier jaarrond, andere komen alleen even bijtanken tijdens hun grote trek naar het noorden of het zuiden.  

Strand: kustvogels 

Schouwen-Duiveland is omringd door water en heeft een lange gevarieerde kustlijn. Op de Kop van Schouwen vind je brede zandstranden met duinen en daarachter een groot bos. Een deel van het strand bij de Verklikkerduinen is aangewezen als broedgebied voor vogels, zoals de strandplevier, bontbekplevier en scholeksters. Veel van deze vogels zijn bedreigde soorten en staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Het is één van de weinige plekken in Nederland waar vogels nog op het strand broeden. Boven de zee speuren meeuwen en visdiefjes het water af naar vis. 

Slikken en schorren: steltlopers en kustvogels 

Langs de zuid- en noordkust van Schouwen-Duiveland liggen slikken en schorren, stukken kust die droog staan en bij hoogwater onder water komen te liggen. Het zijn ideale gebieden voor vogels om te foerageren bij laagwater. Steltlopers als lepelaar, scholekster, kluut en tureluur zoeken naar bodemdieren die tevoorschijn komen bij laagwater.  

Bos en kreken: zangvogels, reigers en roofvogels 

In Boswachterij Westerschouwen, het grootste bos van Zeeland, leven heel veel zang- en roofvogels. Verschillende soorten spechten roffelen op de bomen, bosuilen roepen in de nacht en de koekoek zingt zijn naam in het voorjaar. Bijna alle gangbare zangvogels zijn hier te vinden en veel vogels broeden ieder jaar weer in dit natuurgebied. In de bossen rondom de kreken voelen reigers en aalscholvers zich thuis. En op het water leven futen, verschillende soorten eenden en zwanen. De ijsvogel vind je met wat geluk op een takje boven het water, op zoek naar visjes in de kreek. 

Inlagen en weiden: steltlopers en weidevogels 

De inlagen en polders zijn een geliefde plek voor veel weide- en kustvogels. De scholekster, kluut, tureluur, kokmeeuw en visdiefje broeden ieder jaar in de inlagen en karrevelden. In natte delen van de inlagen foerageren lepelaars al schuifelend met hun bek over de bodem naar lekkere hapjes in het water. Kustvogels die hun eten in de Oosterschelde zoeken, komen naar de inlagen toe om het hoge water te ontvluchten. Soorten als wulp, kanoet en bonte strandloper wachten hier in grote groepen totdat het laagwater is. Luidruchtige ganzen vind je vooral in de winter in grote groepen op de graslanden en akkers. De meeste soorten vertrekken in het voorjaar weer naar het poolgebied. 

Nationaal Park Oosterschelde: trekvogels 

Nationaal Park Oosterschelde is het grootste nationale park van Nederland. Het hele jaar door vind je hier verschillende soorten vogels, zoals visdieven, zilvermeeuwen, aalscholvers en futen. Tijdens de grote trek gebruiken vogels zoals de rosse grutto, de Oosterschelde als tussenstop. Ze zijn onderweg naar Afrika om te overwinteren. In het voorjaar vliegen ze weer terug naar het noorden om te broeden en ook dan passeren ze de Oosterschelde weer waar ze even bijtanken.  

Ontdek natuurgebieden - op Schouwen-Duiveland